Služby

REVIZE A POSUDKY | Návrhy spalinových cest | Pasporty komínů | Kontroly a čištění spalinových cest | Vložkování, frézování komínů | .: Informace a rady :. |

 

logo 3K REVIZE A POSUDKY KOMÍNŮ

Zamezte možným potížím hned na začátku stavby.
Stavíte-li nový dům nebo provádíte rekonstrukci stávajícího RD, doporučujeme provést revizi komínu hned po dokončení hrubé stavby, než budou provedeny veškeré dokončovací práce. Pokud se při této revizi odhalí závady nebo nedodržení technologických postupů montáže komínových systémů, je možné tyto problémy ještě jednoduše odstranit. Po dokončení hrubé stavby je velice obtížné nedostatky zjistit a opravit. Takové zanedbání by v budoucnu mohlo způsobit značné škody na objektu.

Vystavujeme i předběžné posouzení na celé komínové trasy jako podklad pro stavební povolení. Výchozí revizní zprávy při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování (výměně) spotřebiče. Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Revizní zpráva je vystavena dle vzoru uvedeného ve zmíněné vyhlášce 34/2016 Sb. Součástí je i technická zpráva, která popisuje podrobnější informace ke spalinové cestě. Dva výtisky revizní zprávy dostává objednatel, jeden výtisk zůstává v archivu revizního technika.
Revizi spalinové cesty může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů / specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů / revizním technikem spalinových cest.
Objednávky na telefonu: +420 774 314 415
nebo email: info@kominykrby.cz
K nahlédnutí: Osvědčení revizní technik komínů.

Kdy provést revizi

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revizi komínů provést v první fázi hrubé stavby Revizi komínů provést při dokončení hrubé stavby

zpět

logo 3K NÁVRHY SPALINOVÝCH CEST


Základem správně fungujícího topného systému je správná volba všech komponent: vhodný spotřebič paliv, kouřovod a komínový systém. Chyby při návrhu jednotlivých komponent mohou vést k provozním poruchám spotřebičů (nedokonalé spalování, špatný tah, zanesení spotřebiče i komína sazemi, což může mít za následek vyhoření komínového průduchu). Mimo hmotné škody je zde riziko ohrožení obyvatel domu spalinami, unikajícími ze spotřebiče nebo z kouřové cesty.

Při návrhu spalinové cesty je třeba brát v úvahu:

 • jmenovitý tepelný výkon spotřebiče
 • typ spotřebiče (s atmosférickým nebo přetlakovým hořákem, v provedení A,B, nebo C)
 • výšku komína, průměr komínového průduchu atd..

Návrh spalinové cesty již při projektu Návrh spalinové cesty při začátku stavby

zpět

logo 3K PASPORTY KOMÍNŮ


Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty. V pasportu je uvedeno: označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, déle napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Součástí je příloha pasportizace komínů, která obsahuje posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení. Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.

Pasport se uloží u správce nebo majitele objektu a kopii si nechá zpracovatel zprávy. Pasporty se kontrolují a aktualizují při každé revizi komína.

Pasport - zmapování komínů Pasport - zmapování komínů

zpět

logo 3K KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Včasnou kontrolou se dá předejít možným problémům.
Aby komín plnil správně svou funkci, je třeba provádět jeho pravidelné kontroly a čištění. Lhůty kontrol a čištění: Minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátu a provozních revizí v období kalendářního roku.

Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
§ 1 Způsob čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

§ 2 Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné   Kapalné Plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty
3x
2x
C2x/S1x
1x
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
 
nad 50 kW
Kontrola a čištění spalinovécesty
2x za rok
1x
1x

Vysvětlivky a podmínky:

 • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 • Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
 • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 • Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
 • Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
 • U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
 • Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Čištění komína Čištění komína Čištění komína

Provádíme pravidelné provozní kontroly a čištění spalinových cest.

zpět

Aktuálně

REVIZE KOMÍNŮ

Zajišťujeme výchozí revizní zprávy při zhotovení nové spalinové cesty nebo připojení či výměně spotřebiče. Více…

Doprava ZDARMA

Při objednání krbové vložky, krbových kamen s částkou nad 12.000,- Kč. Nabízíme DOPRAVU po celé ČR ZDARMA. Více…

Komín CIKO na stavbu ZDARMA

Při zakoupení komínového systému CIKO, Vám nabízíme dopravu na místo stavby ZDARMA. Kompletní nabídka cihelných komínů CIKO. Více…

Důležité dotazy!