Informace a rady

Informace komíny a spalinové cesty | Informace krby, krbová kamna a topení |

 

logo 3K rady a informace: KOMÍNY, SPALINOVÉ CESTY

Informace a rady:


Čistí se i komín pro plynový spotřebič?

ANO čistí jako jakýkoliv spotřebič na plynná, pevná a kapalná paliva. Pokud pravidelně provádíte kontrolu (servis, údržbu) plynového spotřebiče (odbornou firmou) je nutné nechat kominickou firmou provést minimálně jednou ročně čištění, kontrolu spalinové cesty. Zákazník žije v domnění, že při provozu plynového spotřebiče nemůže spalinovou cestu (komín) nic znečistit. To je velký omyl, pokud je komín vložkován např. původní AL (hliníkovou) rourou vznikají tkz. silice (šupinky), které spolu s prachem z venkovního prostředí mohou ucpat spalinovou cestu a zapříčit unik CO (oxid uhelnatý) do prostoru, kde je kotel umístěn. Moderní spotřebiče mají ochranu automatického vypnutí při úniku CO, ale co když?
Prožraná vložka Silice a nečistoty ve spalinové cestě
CO oxid uhelnatý je zabiják... Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho nebezpečí je v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Vdechováním se váže na červené krevní barvivo a blokuje tak schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Prvními příznaky otravy je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Pamatujte si: Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu. Povinnosti majitelů, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění a kontrole komínů platí Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.

Jak často čistit komín?

Povinnosti majitelů, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění a kontrolám komínů. Více zde ...

zpět

Je nutná revizní zpráva na komín?

Stavíte-li nový dům nebo provádíte rekonstrukci stávajícího RD, doporučujeme provést revizi komínu hned po dokončení hrubé stavby, než budou provedeny veškeré dokončovací práce. Zamezíte možným problémům hned na začátku stavby. Více zde ...

zpět

Jaká je správná výška komína nad střechou?

Vyústění komínů a vzdálenost do sousedních objektů. Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby nenarušovaly životní prostředí a neznečišťovaly nebo neobtěžovaly okolí spalinami. Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. Minimální výška nad šikmou střechou - 650 mm (do vzdálenosti 2 m komínu od hřebene střechy). Když je komín od hřebene dál než 2 m, pak se jeho výška nad hřebenem měří od větrného úhlu (10°).
Jestliže jsou ve střešní rovině šikmé střechy umístěna okna vikýřů obytných místností, musí být výška ústí komína nad nejvyšším bodem okna nejméně 1000 mm, u oken ve vzdálenosti rovné nebo menší než 1500 mm. U střešních oken je oblast, kde nesmí být umístěn komín vymezená plochou 1000 mm do stran, 2000 mm pod oknem a 1000 mm nad oknem. Výška komínu musí být nejméně 1000 mm nad rovinou střechy.
U přetlakových a vysokopřetlakových komínů, u kterých je doloženo, že spaliny v ústí komína jsou odváděny přetlakem, může být výška nad rovinou střechy snížena až na 500 mm. Stejná podmínka platí i pro podtlakový komín, kde je podtlak v komíně vytvořen ventilátorem namontovaným na ústí komína. V oblastech s výskytem sněhu v zimním období musí být výška vyústění upravena podle místních podmínek.
Za plochou střechu je považována střecha, jejíž sklon od vodorovné roviny je menší než 20°. Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína ve výšce nejméně 1000mm. U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm.
Je-li u komínového tělesa nad plochou střechou nástavba (např. strojovna výtahu) ve vzdálenosti menší než 15 m, musí být ústí komína ve výšce 1000 mm nad větrným úhlem. Výpis z ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY, Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. ČSN 734201/2010

zpět

Pozor na spalné konstrukce u komínového tělesa!

U zděných komínů je minimální vzdálenost od spalných konstrukcí 50 mm. Každý komínový systém má takzvaný revizní štítek, kde je uvedena vzdálenost od spalných konstrukcí. Platí to i pro komíny určené pro plynové, olejové spotřebiče. Standardní vzdálenosti od moderních vícesložkových komínových systémů na pevná paliva je rovněž 50 mm. Zejména je důležité komínové systémy dobře izolovat v dřevostavbách, prostupech komínů stropní a střešní konstrukcí. Proto je dobré před započetím stavby všechny možnosti konzultovat s revizním technikem komínů, který Vám pomůže najít vhodná a bezpečná řešení. Za spalné konstrukce se považují např. dřevěné prvky (trámy, palubky atd..), SDK desky, střešní folie, polystyren a jiné prvky a předměty.

zpět

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - KOMÍNY A TAHOVÉ PODMÍNKY

Hlavní funkcí komína je vytvořit tah pro hoření a odvést kouřové splodiny z budovy. Dobrý tah je velmi důležitý pro dobré spalování. Za dobrý tah je běžně považováno 10-20 Pa. Tah vytváří komín, ne topeniště. 

PRO TAH JE ROZHODUJÍCÍ KONSTRUKCE KOMÍNA
Vysoký komín dává větší tah. V případě nízkého komína může být řešením jeho prodloužení. Průměr komína by nikdy neměl být menší než průměr zaústění do topeniště. Komín s kruhovým půměrem normálně dává lepší tah než čtvercový průměr. Použití kolena v kouřovodu snižuje tah. Pokud musíte použít koleno, je lepší zvolit 2 x 45st. Při výběru vhodného komínového systému je vždy lepší odborné rady naší kominické firmy.

VZDUCH PRO HOŘENÍ JE NEZBYTNÝ PRO TAH
Otevřený krb spotřebuje každou hodinu cca 300m3 vzduchu, zatímco uzavřené topeniště spotřebuje pouze cca 30m3 za hodinu. Kuchyňská digestoř může odtahovat více vzduchu než komín.. To způsobuje negativní tah. Negativní tah je příčinou vnikání kouře do místnosti. Přívod externího vzduchu přímo do topeniště vyřeší nedostatek vzduchu pro hoření. 

VLIV VĚTRU
Problémy s tahem mohou být způsobeny větrem , ale i vysokými stromy, kopcem nebo vysokými domy. Nejsnažším řešením může být prodloužení komína. Ve vyjímečných případech je nutné nainstalovat ventilátor pro odtah spalin. Regulátor tahu může napomoci ke stabilizaci tahu.

TAH JE JENOM STOUPAJÍCÍ TEPLÝ VZDUCH
Vysoká teplota způsobuje vysoký tah komína. Dobrý výsledek je možno dosáhnout, když výška a průměr komína odpovídají typu a velikosti topeniště. Příliš vysoký tah může způsobit  příliš rychlé vysátí tepla do komína. Příliš vysoký tah může být regulován klapkou, regulátorem tahu / do kouřovodu nebo komína / nebo omezovači. Několikeré použití kolena snižuje tah.

zpět

 

logo 3Krady a informace: KRBY, KRBOVÁ KAMNA A TOPENÍ

Palivo | Zapalování ohně | Sálavé konvekční teplo | Řešení problémů kamna a vložky | Účinnost a tepelný výkon | .: Informace a rady :. |

PALIVO


Jaké dřevo používat?

Různé dřeviny disponují rozdílnou výhřevností a nehoří stejným způsobem. Obecně dávejte přednost tvrdému dřevu jako je dub, buk, jasan, habr a dřevo ovocných stromů. tvrdé dřevo hoří krásným plamenem a vytváří velké množství žhavých uhlíků, ze kterých dlouho vyzařuje teplo.

zpět

Sušení

Dřevo, bez ohledu na vybraný druh, musí být dobře proschlé. Vlhké dřevo hřeje daleko méně - velké množství energie je spotřebováno na odpaření vody, kterou každá dřevina obsahuje. Bělové dřevo (mladé dřevo těsně pod kůrou), může obsahovat až 75% vody.
Hořící vlhké dřevo navíc produkuje velké množství kouře a málo plamenů a způsobuje zanášení ohniště, skla i komína. Pro úspěšné prosychání je nezbytné kulatinu naštípat na polena a ty uložit na dobře větraném místě chráněné před deštěm.
Obecně je třeba počítat se dvěma roky sušení. Časem podle váhy polen odhadnete stupeň vyschnutí - čím jsou sušší, tím jsou lehčí a tím je tón, který vydávají při úderu o sebe, jasnější.

zpět

Čeho se vyvarovat!

Dřeva, které bylo chemicky ošetřeno, železničních pražců, dřevotřískových desek. Hořením rychle zanášejí topeniště i komín a mohou produkovat toxické zplodiny.

zpět

Vhodné dřeviny

BUK (foto 1)
Dřevo doporučované na topení: má vysokou výhřevnost, rychle schne a je poměrně snadno dostupné. Musí být uskladněno pod přístřeškem okamžitě po poražení a naštípání, protože velmi rychle hnije a ztrácí výhřevnost. Lehce se zapaluje a hoří jasnými, zářivými palmeny.

DUB (foto 2)
Vynikající palivo. na rozdíl od ostatních druhů dřeva musí zůstat nezakryté po dobu dvou letod poražení, čímž ho déšť zbaví tříslovin. Teprve pak se uskladní pod přístřešek na další jeden až dva roky, aby proschlo. V menších větvích je vysoký podíl mladého, bělového dřeva, které příliž rychle hoří. Dub je ideální pro grilování v přírodě a pro dlouhodobé hoření.

HABR
(foto 3) , PTAČÍ TŘEŠEŇ (foto 4) , JASAN, DŘEVO OVOCNÝCH STROMŮ
Vynikající, ale většinou méně dostupné palivo. Tvrdé dřevo poskytující harmonické a pokojné plameny s jasně a dlouho rozžavenými uhlíky. Vhodné pro dlouhodobé spalování.

BŘÍZA (foto 5)
Listnatý strom s měkkým dřevem. Má velkou výhřevnost, ale hoří velmi rychle. používá se na zátop nebo k rozhoření ohně. Jeho spalováním vzniká velké množství polétavého popílku.

DALŠÍ MĚKKÁ DŘEVA LISTNATÝCH STROMŮ
Lípa, vrba, kaštan a topol hoří špatně a málo hřejí. Spalování akátu trnovníku a akácie zase způsobuje prudké vystřelování uhlíků.

JEHLIČNANY
Vydávají hodně tepla, ale rychle hoří "vystřelují" žhavé uhlíky pryskyřice, kterou obsahují ve značném množství, zanáší topeniště i komíny. Máte-li na výběr, tak se jim vyhněte.

Pokud jsou vaše krbová kamna nebo krbová vložka určena pro spalování dřeva: Spalujte výlučně dřevěná polena, nepoužívejte uhlí, uhelné brikety, lakovaná nebo chemicky ošetřená dřeva nebo jiné nedoporučované druhy paliv (ani kapalná). Tyto materiály produkují příliš intenzivní žár, který by mohl poškodit váš spotřebič. Mimo jiné, zasklená dvířka pak dostanou mléčný vzhled, který většinou nejde odstranit. Uvedené materiály navíc produkují toxické a znečišťující těkavé látky.

Návrh spalinové cesty již při projektu

Návrh spalinové cesty již při projektu

Návrh spalinové cesty již při projektu

zpět

ZAPALOVÁNÍ OHNĚ

KOMÍNOVÝ TAH
Za určitých okolností může být v komínu opačný tah = podtlak. V takovém případě vzduch z komína chce proudit opačně: do místnosti. Může to být způsobeno změnou počasí nebo nízkým tlakem v místnosti. V tomto případě se musíte pokusit změnit tah v komínu zapálením kousku novin dále od topeniště, např. ve vymetacích dvířkách. Nízký tlak v místnosti lze vyrovnat i otevřením okna.

PŘETOPENÍ
Mnoho lidí přetápí kamna, když zatopí ve studené místnosti a chtějí mít teplo co nejrychleji.  Přetápění může poškodit topeniště i kouřovody a především způsobit požár. Pokud máte smaltovaná kamna, může dojít k poškození smaltu, pokud kamna rozpálíte dočervena. Šrouby se zapečou a těsnění odpadne. Dochází k uvolnění a zohýbání vnitřních desek a k popraskání pláště. Kamna pak mají nekontrovatelný přísun vzduchu. Přetopení kamen má za následek ztrátu garance.

NORMÁLNÍ HOŘENÍ
Plameny, které vidíte v topeništi jsou hořící plyny. I když postupně téměř uhasnou, vzniklé dřevěné uhlí žhne po dlouhou dobu.  Suché tvrdé dřevo hoří a žhne dlouho. Měkké dřevo z rychle rostoucích stromů rychle vzplane a také rychleji přestane žhnout. Normální oheň hoří postupně s přikládáním cca každé 2 hodiny. Množství dřeva by nemělo vyplnit více než 2/3 topeniště.

zpět

SÁLAVÉ / KONVEKČNÍ TEPLO ?

SÁLAVÉ TEPLO
Sálání znamená, že teplo je vyzařováno jako neviditelné světlo. Tyto paprsky se šíří vzduchem dokud nenarazí na nějakou překážku, která je pohltí.  Výsledkem toho je, že se teplota zasaženého materiálu zvýší.  Tento typ tepla je ideální do prostor s vysokým stropem, do budov s velkým prouděním vzduchu nebo jednoduše do prostoru, kde potřebujete z kamen rychle teplo.

Při umísťování nábytku a dalších předmětů musíte brát na vědomí fakt, že blízko kamen může být velmi vysoká teplota. Abyste zahránili zahřátí okolních předmětů, je možné před kamna postavit ohnivzdorný paravan.

KONVEKČNÍ TEPLO
Konvekce znamená, že se vzduch kolem kamen/krbové vložky ohřívá, rozpíná se a stoupá. Pokud je topeniště doplněno o konvekční komoru, ( panely na boku s otvory nahoře a dole), vzduch se mezi panely ohřívá rychleji. Ohřátý vzduch stoupá a proudí po místnosti. Teplý vzduch se hromadí pod stropem a je možné ho ventilátorem rozhánět dolů po místnosti. Konvekčním způsobem vytápění lze vytopit místnost o něco pomaleji než vytápěním sálavým.

KOMBINACE KONVENKČNÍHO A SÁLAVÉHO TEPLA
Téměř všechny kamna i krbové vložky kombinují jak sálavé tak konvekční teplo. Přední částí topeniště oheň sálá teplo skrz sklěněná dvířka.Na zadní straně jsou většinou upevněny krycí plechy, chránící stěnu. Velmi často o způsobu proudění tepla rozhoduje typ bočních stěn – jejich konstrukce určuje, zda jsou kamna klasifikována jako sálavá nebo konvekční.  Ve skutečnosti téměř všechny výrobky kombinují oba způsoby předávání tepla.

zpět

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

VELIKOST SPOTŘEBIČE JE DŮLEŽITÁ
Příliš velká kamna mohou způsobovat tvorbu kreozotu a problémy s kouřením do místnosti zatímco příliš malá kamna vedou ke stálému přetápění – výsledkem jsou zohýbané a prasklé díly.

PŘÍLIŠ VELKÁ KAMNA DOBŘE NEPOSLOUŽÍ
Kamna budete používat se stále omezeným přísunem vzduchu, což se projeví v nadměrné tvorbě kouře, sazí, dehtu a popela. Sklo bude neustále zanesené, pokud hoření nedostává dostatečný přísun vzduchu.

ANI PŘÍLIŠ MALÁ KAMNA VÁM DOBŘE NEPOSLOUŽÍ
Budete se snažit z kamen dostat více tepla, než kolik mohou vytvořit. To vede k neustálému přetápění kamen.  Důsledkem mohou být prasklé nebo zohýbané části, které v takovém případě nepokrývá garance Jøtul ( vnitřní desky, rošty apod. ).

V KAMNECH JE OBTÍŽNÉ ZATOPIT - MOŽNÉ DŮVODY:

 • Nedostatečný přívod vzduchu: otevřete ovládací páčky. Někdy pomůže pootevřít dvířka ( na 1 cm mezeru ). Ujistěte se, že je otevřená klapka. Můžete též otevřít dvířka popelníku
 • Málo třísek: Používejte drobně naštípané dřevo spolu s podpalovačem nebo novinami a velká polínka přikládejte později. Pamatujte si: čím menší a sušší, tím lepší !
 • Opačný tah/studený komín: Nahřejte komín zapálením smotaných novin v topeništi nebo přímo v komínu a počkejte než se tah obrátí.

VNIKÁNÍ KOUŘE DO MÍSTNOSTI MŮŽE BÝT ZPŮSOBENO:

 • Kvalita dřeva: dřevo s vysokým stupněm vlhkosti může vytvořit více kouře než je komín schopen odvést.
 • Systémy odvětrávání: jako např. air-condition, koupelnové větráky nebo kuchyňské digestoře mohou přetlačit tah komína / negativní tah /. V takových případech je třeba přivést externí vzduch zvenku přímo do resp. pod  topeniště. 
 • Chyby v obsluze: Vždy otevřete  klapku a páčku primárního přisávání před přikládáním a otevírejte dvířka pomalu.
 • Kouřovody: kolena a horiontální trubky omezují výši tahu
 • Komín je příliš krátký– to může být příčinou nedostatečného tahu. Příliš studený komín může mít nulový nebo dokonce negativní tah. Trubky kouřovodu musí být správně připojeny k topeništi a ke komínu a musí mít správný rozměr.
 • Ucpaný komín: mohou způsobit ptačí hnízda, saze nebo dehet.

KRÁTKÁ DOBA HOŘENÍ - NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY:

 • Dřevo: Velká polena hoří déle než drobně naštípané dřevo. Užívejte pokud možno tvrdé dřevo, naštípané a uskladněné na suchém místě min. po dobu 12 měsíců. 
 • Příliš silný tah komína neumožní dostatečné hoření.
 • Chyby v obsluze: Páčka primárního přisávání by měla být postupně posunuta do uzavřené polohy až do úplného uzavření, jakmile se oheň rozhoří. Netopte s otevřenými dvířky popelníka po delší dobu – způsobíte tím přetopení kamen!

,,BOUCHNUTÍ" DO MÍSTNOSTI (ZAŽEHNUTÍ PLYNŮ) MŮŽE BÝT ZPŮSOBENO:

 • Zavřeným přívodem vzduchu při přikládání do topeniště. Někdy je třeba počkat s uzavřením přívodu vzduchu cca 15 minut.
 • Sekundární přívod vzduchu může být blokován sazemi a dehtem.
 • Vlhké dřevo vyžaduje obrovské množství energie na vysušení před vlastním hořením. Tyto splodiny, vznikající při nedostatečném hoření, se mohou vznítit a způsobit výbuch.
 • Nedostatečný tah.

OBTÍŽNÉ OVLÁDÁNÍ (PŘETÁPĚNÍ)

 • Nekvalitní těsnění.
 • Palivo: nikdy nepalte staré palety, dřevotřísku, natírané nebo voskované dřevo.
 • Příliš vysoký tah komína: Použijte klapku nebo regulátor tahu. 

MÁLO TEPLA
Pokud je tepelný výkon nedostatečný, nejběžnější příčiny jsou následující:

 • Špatná kvalita dřeva
 • Tah komína
 • Chyby v obsluze
 • Konstrukce domu (izolace, výška stropu apod.)
 • Kamna jsou příliš malá

Pokud dřevo hoří pomalu a při nízké teplotě, tvoří se dehet a organické páry, které v kombinaci s vlhkostí tvoří kreozot. Kreozot se postupně usazuje na stěnách komína.

KREOZOT JE PALIVO PRO POŽÁRY KOMÍNŮ
Nadměrná tvorba kreozotu může být způsobena:

 • Špatnou kvalitou dřeva a jeho velikostí
 • Komínovým tahem
 • Chybami v obsluze
 • Velikostí kamen (příliš malá provozní teplota)

zpět

ÚČINNOST A TEPELNÝ VÝKON

CO TO ZNAMENÁ: DOBRÁ KAMNA?

 • dokáží pomalu a kontrolovaně spalovat dřevo
 • vzniklé teplo si kamna podrží a nenechají ho rychle uniknout komínem
 • technicky spojují spalovací komoru s tepelným výměníkem
 • Spalují dřevo s vysokou účinností a předávají teplo do okolí.

JAK VELKÁ KAMNA NEBO KRBOVOU VLOŽKU?
To záleží na:

 • rozloze domu/pokoje
 • izolaci domu
 • dispozičním řešení domu
 • na tom, zda dáváte přednost požitku z pohledu na plameny či teplu

V Evropě se pro přibližný výpočet potřebného výkonu  používá 60-70 W na 1m2,  při výšce stropu  2,4 m. 

ÚČINNOST
Nejdůležitější faktory z hlediska účinnosti jsou:

 • Dokonale těsné topeniště
 • Velikost sálavé plochy
 • Druh dřeva a % vlhkosti
 • Izolace domu
 • Způsob ovládání kamen

Kamna s vysokou účinností spalují dřevo spíše pomaleji než rychle. Spalování je řízeno regulací přívodu vzduchu do topeniště.

DŘEVO HOŘÍ VE TŘECH FÁZÍCH

 • Voda se odpaří
 • Dřevo se přemění v dřevěné uhlí a plyny
 • Dřevěné uhlí hoří

Mnoho kamen nechává uniknout plyny nespálené do komína. Tyto plyny představují 60% potenciálního tepla, obsaženého ve dřevu. Aby se tomu zabránilo, je třeba přivést do topeniště kyslík a smíchat ho s plyny při teplotě 350 – 600 °C. Moderní kamna jsou koncipována tak, že sekundární vzduch přiváděný do topeniště umožňuje spalování plynů a částic, které by normálně unikly do komína nespáleny a tím dosahují vyšší účinnosti. Pomalé spalování je normálně odvislé od primárního přívodu vzduchu. Přidáním sekundárního vzduchu se spálí plyny a částice mnohem účinněji než při nižší teplotě v topeništi. Tento systém se všeobecně nazývá dvojí nebo čisté spalování = Clean Burn a zvyšuje účinnost až o 40%.

K dosažení vysoké účinnosti je zapotřebí suchého dřeva. Mokré dřevo vedle nižží účinnosti navíc způsobuje tvorbu kreozotu v komínu, pokud dochází k nedokonalému spalování.

 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 3800 W energie (100 % účinnost)
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 420 W (12 % účinnost) spáleného v otevřeném krbu
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 1900 W (50 % účinnost) spáleného v tradičním topeništi 
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 2800 W (75 % účinnost) spáleného v topeništi s čistým spalováním

zpět

Texty jsou převzaty ze stránek firmy Jotul a slouží jako všeobecné informace pro zákazníky.

Aktuálně

REVIZE KOMÍNŮ

Zajišťujeme výchozí revizní zprávy při zhotovení nové spalinové cesty nebo připojení či výměně spotřebiče. Více…

Doprava ZDARMA

Při objednání krbové vložky, krbových kamen s částkou nad 12.000,- Kč. Nabízíme DOPRAVU po celé ČR ZDARMA. Více…

Komín CIKO na stavbu ZDARMA

Při zakoupení komínového systému CIKO, Vám nabízíme dopravu na místo stavby ZDARMA. Kompletní nabídka cihelných komínů CIKO. Více…

Důležité dotazy!